Na telefonie można wykręcić niezły numer

Liczba odsłon: 337

Telefon zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wał ko­mu­ni­kac­ję mię­dzy­ludz­ką oraz spo­sób pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gos­po­dar­czej. Z kolei te­le­fo­nia ko­mór­ko­wa uczy­ni­ła z nie­go coś oso­bis­te­go, po­wią­za­ne­go z kon­kret­nym czło­wie­kiem, a nie miej­scem lub in­sty­tuc­ją. Kiedyś każ­dy dzwo­nek ozna­czał do­brą lub złą in­for­mac­ję po­cho­dzą­cą od ko­goś, ko­go zna­my — chy­ba, że aku­rat ko­muś po­my­lił się wy­krę­ca­ny nu­mer. Dzisiaj co­raz częś­ciej ozna­cza ko­lej­ne­go nie­zna­ne­go na­trę­ta, a głu­chy­mi te­le­fo­na­mi łat­wo moż­na utrud­nić pro­wa­dze­nie biz­ne­su.

Kim France pro­wa­dzi agen­cję nie­ru­cho­mo­ści dzia­ła­ją­cą w USA, a te­le­fon jest jed­nym z jej na­rzę­dzi pra­cy. Jednak przez kil­ka czerw­co­wych dni nie mog­ła go nor­mal­nie wy­ko­rzys­ty­wać ani do pro­wa­dze­nia roz­mów, ani do prze­sy­ła­nia in­for­mac­ji tek­sto­wych, gdyż co pa­rę mi­nut dzwo­nek oznaj­miał na­dej­ście ko­lej­nej nie­chcia­nej roz­mo­wy. Gdy od­bie­ra­ła, po dru­giej stro­nie, za­miast czło­wie­ka, z któ­rym mog­ła­by wy­jaś­nić sytu­ację lub sys­te­mu au­to­no­micz­ne­go, któ­ry zdra­dził­by swo­ją „toż­sa­mość”, za każ­dym ra­zem sły­sza­ła tyl­ko syg­nał przy­po­mi­na­ją­cy dźwię­ki wy­da­wa­ne przez fak­sy lub mo­de­my.

Co gor­sza, nie da­ło się z tym nic zro­bić. Działająca w USA sieć te­le­fo­nicz­na ob­słu­gu­je od daw­na roz­wią­za­nia ty­pu Caller ID, jed­nak są to me­cha­niz­my sta­re i po­dat­ne na in­ge­ren­cję. Modyfiko­wa­nie zgła­sza­ne­go nu­me­ru te­le­fo­nu dzwo­nią­ce­go jest po­wszech­ną prak­ty­ką, wy­ko­rzys­ty­wa­ną tak do słusz­nych, jak i nie­le­gal­nych ce­lów. Trudno jest też okreś­lić właś­ci­cie­la nu­me­ru: każ­da fir­ma te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­na pro­wa­dzi włas­ny re­jestr i w przy­pad­ku sfał­szo­wa­nia iden­ty­fi­ka­cji nu­me­ru trud­no do­cho­dzić skąd i kto dzwo­nił. Nawet po­lic­ja ode­sła­ła Kim France z kwit­kiem, na­ka­zu­jąc jej wró­cić w mo­men­cie, gdy bę­dzie w sta­nie ja­sno wska­zać oso­bę, któ­ra stoi za ata­kiem.

Na szczęś­cie w tym przy­pad­ku po pię­ciu dniach po­łą­cze­nia usta­ły. Nie wia­do­mo, czy atak miał cha­rak­ter błę­du czy ce­lo­we­go dzia­ła­nia, a w tym dru­gim przy­pad­ku — czy Kim France by­ła ofia­rą przy­pad­ko­wą, czy świa­do­mie wy­bra­ną. Historia ta jed­nak po­ka­zu­je, że od­po­wied­ni­mi środ­ka­mi tech­nicz­ny­mi moż­na utrud­nić lub unie­moż­li­wić pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści, a usłu­go­daw­cy i po­lic­ja nie zaw­sze są w sta­nie wska­zać spraw­cę i wy­ciąg­nąć od­po­wie­dzial­ność.

Jako miesz­kań­cy Europy mo­że­my się czuć nie­co bez­piecz­niej. Przede wszyst­kim, iden­ty­fi­ka­cja nu­me­ru oso­by dzwo­nią­cej jest rea­li­zo­wa­na przez ope­ra­to­ra, a sfał­szo­wa­nie nu­me­ru jest du­żo trud­niej­sze. Dzwoniący mo­że co naj­wy­żej za­blo­ko­wać wy­świet­la­nie swo­je­go nu­me­ru, acz­kol­wiek cza­sem i to wy­ma­ga zgo­dy ope­ra­to­ra. Po dru­gie, w ostat­nich la­tach wpro­wa­dza­ny jest obo­wią­zek re­jest­ro­wa­nia po­sia­da­cza każ­de­go nu­me­ru te­le­fo­nu i choć z punk­tu wi­dze­nia wol­no­ści trud­no to na­zwać god­nym po­chwa­ły, da­je du­żo więk­sze moż­li­woś­ci okre­śle­nia nie­chcia­nych roz­mów­ców.

Coraz więk­szym prob­le­mem sta­ją się jed­nak le­gal­ne nie­chcia­ne po­łą­cze­nia. Numery te­le­fo­nów moż­na po kolei ge­ne­ro­wać, dzwo­nić pod nie i za­pi­sy­wać so­bie wy­ni­ki, two­rząc w ten spo­sób ba­zę da­nych te­le­mar­ke­tin­gu. Jeszcze sku­tecz­niej­szą me­to­dą jest po­szu­ki­wa­nie pub­licz­nie do­stęp­nych nu­me­rów te­le­fo­nów na­le­żą­cych do firm, in­sty­tuc­ji oraz osób pro­wa­dzą­cych han­del w Sieci.

Każde nie­odeb­ra­ne po­łą­cze­nie sta­no­wi w ta­kim przy­pad­ku wy­zwa­nie. Dzwoniącym mog­ła być prze­cież szko­ła, w któ­rym uczy się na­sze dziec­ko, szpi­tal, w któ­rym wy­lą­do­wał ktoś z na­szej ro­dzi­ny, me­cha­nik, u któ­re­go zo­sta­wi­liś­my sa­mo­chód lub po­tenc­jal­ny klient, któ­ry chce za­mó­wić coś, co wy­sta­wi­liś­my w inter­ne­to­wym ser­wi­sie ogło­sze­nio­wym. Jednak rów­nie do­brze mógł to być te­le­mar­ke­ter chcą­cy sprze­dać nam no­wą umo­wę abo­na­men­to­wą, za­pro­sić na pre­zen­tac­ję garn­ków lub koł­der, zba­dać na­sze za­do­wo­le­nie z ja­kiejś usłu­gi lub prze­pro­wa­dzić ba­da­nie ryn­ku. W tym dru­gim przy­pad­ku nie dość, że tra­ci­my pie­nią­dze, to jesz­cze an­ga­żu­je­my czas i uwa­gę w coś, co te­go abso­lut­nie nie wy­ma­ga­ło.

Na szczęś­cie w ta­kich przy­pad­kach nie jes­teś­my bez­rad­ni. Szybkie wy­szu­ka­nie nu­me­ru te­le­fo­nu w Google za­zwy­czaj po­zwa­la usta­lić, kto dzwo­nił. Wymaga to jed­nak do­stę­pu do Inter­ne­tu oraz po­świę­ce­nia mi­nu­ty lub dwóch. W jesz­cze lep­szej sytu­acji są po­sia­da­cze te­le­fo­nów ty­pu smart­pho­ne, któ­rzy mo­gą za­in­sta­lo­wać apli­ka­cję auto­ma­tycz­nie spraw­dza­ją­cą za­war­tość baz zna­nych nu­me­rów i iden­ty­fi­ku­ją­cą „nu­me­ry nę­ka­ją­ce”.

Szkoda tyl­ko, że te­le­fon sta­no­wi ko­lej­ny śro­dek ko­mu­ni­kac­ji, któ­ry za­miast być wy­ko­rzys­ty­wa­nym tyl­ko w sytu­acjach abso­lut­nie wy­ma­ga­ją­cych od dzwo­nią­ce­go lub od­bior­cy po­łą­cze­nia, by na­wią­zać kon­takt, sta­no­wi na­rzę­dzie po­szu­ki­wa­nia osób, któ­re moż­na do cze­goś na­mó­wić.


Co za ironia, w komentarzach też ktoś wysyła Ci niechciane wpisy ;)
Niestety, moja strona trafiła już jakiś czas temu na listy największych spamerów komentarzy i teraz codziennie muszę aktualizować czarną listę i kasować nowe rodzaje spamu ze strony. Ale tę walkę jak najbardziej da się wygrać.
Hello everyone, I am new to, please look at a lot, thank you!