SpreadIT 2017 już w tę sobotę

Liczba odsłon: 430

W so­bo­tę 18 lis­to­pa­da w bu­dyn­ku Wydziału Auto­ma­ty­ki, Elektro­ni­ki i Informa­ty­ki Politech­ni­ki Śląskiej w Gli­wi­cach (ul. Akade­mic­ka 16) od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja SpreadIT.

SpreadIT 2017

Trzy te­ma­ty prze­wod­nie kon­fe­ren­cji to:

Wykłady bę­dą się od­by­wa­ły rów­no­leg­le w pię­ciu au­lach, dzię­ki cze­mu każ­dy bę­dzie mógł wy­brać cie­ka­wią­ce go za­gad­nie­nia bez ko­niecz­noś­ci cze­ka­nia lub oglą­da­nia „na si­łę” wy­kła­du nie le­żą­ce­go w za­kre­sie za­in­te­re­so­wań (choć trze­ba przy­znać, że cza­sem skut­ki te­go są bar­dzo po­zy­tyw­ne). Pomiędzy wy­kła­da­mi zor­ga­ni­zo­wa­ne bę­dą krót­kie przer­wy ka­wo­we, a na za­re­jes­tro­wa­nych uczest­ni­ków ma cze­kać piz­za oraz drob­ne upo­min­ki.

O ile nic mi nie prze­szko­dzi, pla­nu­ję obec­ność na SpreadIT. Wybrałem też już wstęp­nie pre­zen­tac­je, któ­re chciał­bym og­ląd­nąć (choć ze wzglę­du na rów­no­leg­łość nie­któ­rych, na pew­no nie bę­dę na wszyst­kich wy­mie­nio­nych):

Zachęcam do uczest­nic­twa. Choć re­je­stra­cja jest już zam­knię­ta, o ile bę­dą wol­ne miej­sca bę­dzie moż­na po­dob­no wejść bez wcześ­niej­sze­go za­pi­sy­wa­nia się na kon­fe­ren­cję — choć nie moż­na wte­dy li­czyć na po­da­run­ki i po­czę­stu­nek.


http://www.qckclk.club/?u=t5Yja – https://i.imgur.com/V8bS4M5.jpg

http://www.qckclk.club/?u=t5Yja – instagram followers generator

instagram followers generator no human verification msp hack
get instagram followers generators of houston
best instagram followers generator no human verification robux
get instagram followers generators portable
how to make a instagram followers generators portable reviews
how to make a instagram followers generators at lowe's
instagram followers generator without human verification
download instagram followers generator no human verification musically
download instagram followers generator no human
instagram followers generator download
get instagram followers generators for sale
get instagram followers generator no human verification roblox
instagram followers generator no human verification for psn
get instagram followers generators generac
instagram followers generator free no verification
get instagram followers generator download
instagram followers generator no human verification roblox
fake instagram followers generator no human verification robux
get instagram followers generators
free instagram followers generator online

http://ig-life.de/viewtopic.php?f=11&t=475119 – instagram followers generator real
http://lanline.wang/forum.php?mod=viewthread&tid=5488&extra= – best instagram followers generators direct
https://talkinmusic.com/forum/threads/fake-instagram-followers-generators-portable-reviews.260/ – fake instagram followers generators portable reviews
http://5711020660072.sci.dusit.ac.th/phpBB3/viewtopic.php?f=3&t=606154 – best instagram followers generators at lowe's
http://blackfriendlyhotel.com/viewtopic.php?f=3&t=608586 – download instagram followers generators direct

fake instagram followers generator no human verification hack
instagram followers generator free no survey
instagram followers generator without human verification
instagram followers generator free download
how to make a instagram followers generators generac
best instagram followers generator no human verification
how to make a instagram followers generators direct
how to make a instagram followers generator download
download instagram followers generator no human verification paypal money
get instagram followers generator no human verification musically
fake instagram followers generators for sale
instagram followers generator no human verification msp
get instagram followers generator no survey
fake instagram followers generator no human verification roblox
instagram followers generator no survey
fake instagram followers generator no human verification gta
get instagram followers generator no human verification hack
download instagram followers generators at lowe's
free instagram followers generator no survey
fake instagram followers generator free

http://w88bet.online/forum/viewtopic.php?pid=1349#p1349 – how to make a instagram followers generator
http://www.arcadiagaming.nn.pe/forum/showthread.php?tid=1&pid=102#pid102 – download instagram followers generator no human verification roblox
http://www.steveshipway.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=14783 – best instagram followers generator no survey
http://www.aghnam.com.sa/vb/newreply.php?p=4537744&noquote=1 – instagram followers generator online
http://forum.ironsquad.pl/subdomains/forum/viewtopic.php?f=39&t=1119192 – best instagram followers generator free